Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych na stronie www.seaviewapartamenty.pl
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. 
 3. Firma Sea-View Apartamenty zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia rezerwacji.

SPOSOBY DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji można dokonać wypełniając formularz rezerwacji na stronie www.seaviewapartamenty.pl
 2. Telefonicznie - pod numerami: +48 22 398 28 07 lub +48 22 398 28 09
 3. Wysyłając e-mail na adres biuro@seaviewapartamenty.pl

WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Każdy z apartamentów ma określony swój minimalny okres najmu, dostępność można sprawdzić za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego.
 2. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% całkowitej ceny rezerwowanego pobytu. Zadatek należy wpłacić na rachunek bankowy Sea-View Apartamenty podany w wiadomości zwrotnej, w ciągu 72 godzin od chwili złożenia rezerwacji. 
 3. Rezerwacja oferty zwrotnej wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% całkowitej ceny rezerwowanego pobytu. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu zameldowania u Rezydenta Sea-View Apartamenty.
 4. W przypadku braku zaksięgowania zaliczki w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji system wysyła rezerwującemu powiadomienie o dodatkowym, 2 dniowym terminie rezerwacji. Po bezskutecznym upływie drugiego terminu rezerwacja zostaje automatycznie usunięta.
 5. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

WYJAZD I PRZEKAZANIE KLUCZY

 1. Opuszczenie apartamentu następuje w godzinach od 9:00 do 10:00. 
 2. Goście zobowiązani są do udostępnienia personelowi Sea-View Apartamenty lokalu w dniu wyjazdu w godz. 9.00-10.00 celem weryfikacji stanu lokalu. 
 3. Goście zobowiązani są do poinformowania personelu Sea-View Apartamenty dzień przed wyjazdem, o chęci opuszczenia apartamentu przed godziną 9:00.

ZMIANY W REZERWACJI / ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi. 
 2. Zadatek nie zostanie utracony, w przypadku przełożenia rezerwacji na inny wybrany i dostępny termin w br. kalendarzowym. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu oraz ceny, na minimum 14 dni przed planowanym terminem pobytu. W przypadku wybrania nowego terminu w droższym sezonie lub wyboru droższego apartamentu, wymagana jest dopłata różnicy w cenie. Chęć przełożenia rezerwacji wymaga przesłania maila na adres biuro@seaviewapartamenty.pl z anulacją obecnej rezerwacji, podaniem nowego terminu i nazwy wybranego apartamentu.
 3. Przedłużenie pobytu możliwe jest wyłącznie za zgodą personelu Sea-View Apartamenty . Wymogiem do przedłużenia rezerwacji jest wolny od rezerwacji obiekt. 
 4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez rezerwującego lub późnego przybycia do obiektu, Sea-View Apartamenty nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt. 
 5. Sea-View Apartamenty ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę najmu. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od firmy Sea-View Apartamenty, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacane przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do dopełnienia formalności meldunkowych u przedstawiciela Sea-View Apartamenty.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich apartamentach firmy Sea-View Apartamenty w godzinach od 22:00 do 07:00. Uprasza się o nieorganizowanie w tym czasie głośnych i uciążliwych spotkań. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Sea-View Apartamenty. osoba reprezentująca firmę ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 3. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracowników firmy Sea-View Apartamenty o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. 
 4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracowników firmy Sea-View Apartamenty o ewentualnych zastrzeżeniach w zakresie przygotowania apartamentu. Reklamacje zgłoszone po upływie jednej doby od przyjazdu nie zostaną rozpatrzone. 
 5. Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji. Wobec naruszenia postanowienia, firma Sea-View Apartamenty ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji oraz dochodzenia kary umownej w wysokości 200zł/noc za każdą dodatkową osobę. 
 6. W trakcie trwania ciszy nocnej w apartamencie przebywać może wyłącznie liczba osób wskazana w umowie. 
 7. Palenie tytoniu w apartamentach jest niedozwolone. 
 8. Klient w przypadku dokonania zniszczenia, trwałego zabrudzenia lub uszkodzenia mienia, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania firmy Sea-View Apartamenty o zaistniałym zdarzeniu oraz do przywrócenia stanu poprzedniego lub wpłaty odszkodowania zgodnie z wyceną firmy Sea-View Apartamenty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE/REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Gość powinien zgłosić na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w terminie 14 dni od dnia zakończenia pobytu. Reklamacja powinna zawierać dane Gościa: imię, nazwisko, adres poczty e-mail podany podczas rezerwacji, wskazanie problemu.
 Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Gościa w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
 Jeżeli informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się o ich uzupełnienie w terminie wyznaczonym do rozpoznania reklamacji. Termin, o którym mowa w pkt 1 biegnie dla Usługodawcy od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji.
 W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy. 
 2. Sea-View Apartamenty. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie pobytu w apartamencie. Firma Sea-View Apartamenty. nie ponosi odpowiedzialności z przyczyn niezależnych od Wynajmującego , za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:  przerwami w dostawie mediów (m. in. Prądu, wody, c.o. Internet).
 3. Firma Sea-View Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie przez Gości istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia pod kątem COVID-19, przebywania na kwarantannie oraz za następstwa zdrowotne a także ewentualne zakażenie się Gościa podczas pobytu COVID-19.
 4. Dokonując rezerwacji na stronie www.seaviewapartamenty.pl klient wyraża zgodę na na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  Sea-View Apartamenty Mariusz Kucharczyk, ul. św. Wojciecha 1, 72-510 Wolin wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 629-115-53-18 (dalej: Administrator).
  1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 5. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Sea-View Apartamenty, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sea-View Apartamenty.

Sea-View Apartamenty Kucharczyk Mariusz
ul.św. Wojciecha 1
72-510 Wolin